Novinky

27. 04. 2011

Soud dal Národní knihovně a architektu Janu Kaplickému za pravdu!

Obvodní soud pro Prahu 1 svým usnesením ze dne 11. 4. 2011 zastavil řízení o žalobě společnosti HŠH architekti proti Národní knihovně a společnosti Amanda Levete Architect (dříve FUTURE SYSTEMS), kterou se společnost HŠH architekti domáhala částky 1,6 mil. Kč jako doplacení odměny za lepší umístění v soutěži, neboť tvrdila, že návrh společnosti FUTURE SYSTEMS architekta Jana Kaplického měl být ze soutěže vyloučen, čímž by se návrh HSH architekti umístil na 2. místě. Současně Obvodní soud pro Prahu 1 přikázal společnosti HŠH architekti zaplatit Národní knihovně a společnosti Amanda Levete Architect náklady soudního řízení. Rozhodnutí zatím není pravomocné, společnost HŠH architekti se proti němu může odvolat.

Soud v rozhodnutí uvedl, že Národní knihovna a společnost Amanda Levete Architect v řízení včas namítly tzv. rozhodčí doložku dle čl. 19 soutěžních podmínek mezinárodní architektonické soutěže na zpracování návrhu a vyhledání zhotovitele projektové dokumentace stavby „Nová budova Národní knihovny České republiky", kterou vyhlásila Národní knihovna ve spolupráci s Mezinárodní komorou architektů (UIA). Článek 19 obsahuje způsob řešení všech rozporů vzniklých v souvislosti se soutěží, a to tak, že spory mají být řešeny v rozhodčím řízení schváleném UIA, bez uchýlení se k právním orgánům pořádající země (ČR).

Soud shledal tuto doložku jako platně sjednanou, v souladu se zákonem č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním vylučující pravomoc soudů České republiky, neboť dle čl. 17 pravidel soutěže odevzdáním soutěžního návrhu každý účastník soutěže souhlasí se soutěžními podmínkami a zavazuje se jimi řídit a dodržovat je. Dle závěru soudu se jedná o věc jednoznačně související se soutěží a je nutno postupovat v souladu s pravidly obsaženými v soutěžních podmínkách.

„Soud tak dal zcela za pravdu zastáncům „blobu" a regulérnosti pravidel soutěže, když vyloučil další dodatečné zpochybňování platnosti pravidel mezinárodní soutěže a rozhodnutí Národní knihovny o vítězném návrhu architekta Jana Kaplického. Přezkum soutěže se dle rozhodčí doložky řídí výlučně pravidly Mezinárodní unie architektů, která již takový přezkum provedla, neshledala žádná pochybení a věc uzavřela. Soud potvrdil, že tato mezinárodní rozhodčí doložka byla v soutěži platně sjednána a je pro české soudy závazná." řekl advokát Jan Šťovíček, který zastupoval v soudním řízení společnost Amanda Levete Architect (dříve FUTURE SYSTEMS).

Do konce dubna 2011 probíhá výstava Vize Jana Kaplického v domě knihy Librex v Ostravě. Výstava mapuje odkaz tvůrce, který svým vizionářským myšlením a životními postoji ovlivnil a do budoucna ovlivní řadu generací nejen v České republice, ale i v zahraničí. Další rozsáhlou výstavní instalaci dokumentující život a dílo architekta Jana Kaplického připravujeme pro veřejnost v Bratislavě. Scénář a projekt výstavy je koncipován jako „inspiromat",chce být multifunkčním prostorem, kde si každý návštěvník najde svojí cestu a odnese si nové podněty a znalosti o tvorbě Jana Kaplického i jeho spolupracovníků ze studia Future Systems. Výstava bude zahájena 4. 9. 2011 v Danubiana Meulensteen Art Museu v Bratislavě.

Správní rada: prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, doc. MgA. Ivo Mathé, MgA. Eliška Kaplický Fuchsová

Dozorčí rada: ak. mal. Jiří Černický, Jan Svěrák, ing. Alan Záruba, M.A.

Kontakt:

Nadační fond PRO KNIHOVNU

ředitelka ing. Helena Janská - tel.: +420 737 722 274

info@proknihovnu.cz

www.proknihovnu.cz


zpět